Informacja dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – ubiegających się o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej/ statutowej organizacji pozarządowej

Informacja dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – ubiegających się o:

udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej/ statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, przyznawanej na podstawie art. 15zzda ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 9, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Nabór wniosków będzie trwał do wyczerpania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację tego wsparcia.

Szczegóły naboru wniosków  znajdują się na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie (www.pup.swiebodzin.pl)

Aby pobrać właściwy wniosek należy:

  1. Na stronie głównej PUP w Świebodzinie wyszukać zadania pod nazwą: „Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art.15zzda)”
  2. Pod nazwą zadania oraz informacją PUP umieszczone zostały pliki do pobrania:
  • wniosek
  • załącznik nr 1

Druk umowy znajduje się w „Szczegółowe informacje pod linkiem— >>> INFORMACJE”,   po uruchomieniu nastąpi przekierowanie na stronę z informacją ministerstwa.

Umowa dostępna jest w załącznikach – jako drugi link.

Wniosek, załącznik nr 1 oraz umowę podpisuje/podpisują osoba/osoby upoważniona/upoważnione do reprezentowania jednostki OSP zgodnie z informacją zawartą w KRS.

Kompletny wniosek, na który składa się: druk wniosku, załącznik nr 1, umowa, wydruk KRS należy złożyć w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie zgodnie z obowiązującymi zasadami przekazywania korespondencji określonymi na stronie Urzędu.

Załączniki do pobrania :