Ogłoszenie o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej nr 1/2019

Ogłoszenie o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej nr 1/2019

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie ogłasza nabór kandydatów do pełnienia służby w tutejszej Komendzie na stanowisko – Stażysta.

 • Ilość kandydatów przewidywana do przyjęcia do służby – 2 osoby,
 • Nabór na stanowisko: stażysta, stanowisko etatowe: starszy ratownik- kierowca,
 • Miejsce pełnienia służby: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie ul. Cegielniana 13,
 • Rozkład czasu służby: zmianowy (wykonywanie zadań służbowych i pełnienie dyżurów, trwających nie dłużej niż 24 godziny, po których następują co najmniej 24 godziny wolne od służby);
 • Przybliżony termin przyjęcia do służby – grudzień 2019 r. – I kwartał 2020 r.

 Wymagania konieczne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe
 • posiadanie zdolności psychicznej i fizycznej do pełnienia służby w PSP,
 • posiadanie uregulowanego stosunku do służby wojskowej (odbyta zasadnicza służba wojskowa lub przeniesienie do rezerwy bez odbycia tej służby albo po zwolnieniu od obowiązku służby wojskowej; warunku tego nie stosuje się do kobiet – w oparciu o art. 34 ust. 4 i 5    ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 1499 ze zm.)

Wymagania dodatkowe:

 • prawo jazdy kat. C.
 • kwalifikacje nadane przez UDT – wymienione w tabeli (str. 7, pkt 15).

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej, czytelnie podpisane;
 2. życiorys, czytelnie podpisany;
 3. podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych – (załącznik nr 1);
 4. podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego – (załącznik nr 2);
 5. podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych – (załącznik nr 3);
 6. podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe – (załącznik nr 4).

Szczegółowych informacji dotyczących postępowania kwalifikacyjnego udziela
st. technik sekcji ds. organizacyjno-kadrowych, tel. 68 470 73 85.

Dokumenty należy składać w terminie do 24 października 2019 roku w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór do służby w PSP , imię i nazwisko” osobiście w sekretariacie komendy lub za pośrednictwem poczty na adres:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
ul. Cegielniana 13
66-200 Świebodzin

Wyklucza się składanie ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Oferty przesłane po terminie (liczy się data wpływu, a nie stempla pocztowego), niekompletne lub nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

UWAGA WAŻNE!!!

Po złożeniu przez kandydata wymaganych dokumentów Komisja Kwalifikacyjna nadaje kandydatowi NUMER IDENTYFIKACYJNY. Kandydaci, którzy prześlą dokumenty pocztą zostaną poinformowani o nadaniu numeru identyfikacyjnego telefonicznie.

Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata kończy się z chwilą uzyskania przez kandydata negatywnego wyniku z któregokolwiek z etapów postepowania kwalifikacyjnego lub nieprzystąpienia przez kandydata do któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego, wymienionego w ogłoszeniu o naborze.

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego, są do odbioru w biurze nr 4 w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym terminie dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

Nabór do służby w PSP jest otwarty i konkurencyjny. Składa się z 7 etapów:

ETAPY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

I etap: ocena złożonych dokumentów;

Komisja dokonuje oceny wymaganych dokumentów wymienionych w pkt 1–6, która polega na sprawdzeniu ich kompletności oraz spełnienia wszystkich wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu. Złożenie przez kandydata dokumentów niekompletnych lub niespełnienie przez niego wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego.

Wykaz osób wg nadanych numerów identyfikacyjnych zakwalifikowanych do II etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowany do dnia 28 października 2019 r. wraz z podaniem terminu i miejsca przeprowadzenia oceny sprawności fizycznej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.straz.swiebodzin.pl  oraz na tablicy ogłoszeń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w  Świebodzinie.

UWAGA !!!

Przed rozpoczęciem II, III i IV etapu postępowania kwalifikacyjnego kandydat zobowiązany jest do okazania Komisji dokumentu (ze zdjęciem) potwierdzającego jego tożsamość, a komisja zapoznaje kandydata z celem, zakresem i sposobem przeprowadzenia danego etapu postępowania oraz sposobem jego oceniania. Ponadto przed rozpoczęciem II etapu postępowania kandydat przedkłada zaświadczenie lekarskie, o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych (wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do testu sprawności fizycznej) – załącznik nr 5

II etap: test sprawności fizycznej;

Test przeprowadzony zostanie w dniu 30 października 2019 roku w siedzibie KP PSP w Świebodzinie, ul. Cegielniana 13. Początek godz. 900.

Test sprawności fizycznej składa się z prób sprawnościowych oraz próby wydolnościowej, które przeprowadza się i ocenia w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Wymagania ogólne

Próby sprawnościowe testu sprawności fizycznej przeprowadza się w ubiorze i obuwiu sportowym w pomieszczeniu zamkniętym o utwardzonej nawierzchni. Kandydat do każdej
z prób podchodzi tylko raz. Wyjątek stanowi awaria sprzętu, urządzeń pomiarowych lub zewnętrzne zakłócenie próby.

Test sprawności fizycznej dla kandydatów (mężczyzn i kobiet) na stanowiska związane
z bezpośrednim udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych obejmuje:

 1. Podciąganie się na drążku;
 2. Bieg po kopercie;
 3. Próbę wydolnościową.

1. Podciąganie się na drążku

Drążek jest umieszczony na wysokości doskocznej, pozwalającej na swobodny zwis ciała, bez dotykania podłoża. W przypadku braku możliwości doskoczenia do drążka, kandydat ma prawo do uzyskania pomocy osób przeprowadzających test sprawności fizycznej.

Kandydat zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem lub podchwytem) o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych. Na komendę „start” podciąga się, tak aby broda znalazła się powyżej drążka i wraca do pozycji wyjściowej, następnie ponawia ćwiczenie. Oceniający głośno podaje liczbę zaliczonych podciągnięć.

Jeżeli kandydat nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np. nie podciągnie się na drążku do wymaganej pozycji lub nie wróci do zwisu na drążku o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych, oceniający powtarza ostatnią liczbę prawidłowo zaliczonych podciągnięć.

Podczas wykonywania ćwiczenia jest dozwolona praca tułowia i nóg.

Wynikiem końcowym jest liczba prawidłowo zaliczonych podciągnięć.

 1. Bieg po kopercie

Konkurencja jest przeprowadzana na polu prostokąta o wymiarach 3 x 5 m, na którym
w wyznaczonych miejscach (naklejone z taśmy o szerokości 5 cm krzyże mają wymiary
20 x 20 cm) ustawia się tyczki o wysokości 160-180 cm – podstawa tyczki w całości musi zakrywać naklejony krzyż (sposób rozmieszczenia tyczek przedstawia rysunek).

Sposób przeprowadzenia konkurencji: kandydat na komendę „na miejsca” podchodzi do linii startu i zajmuje pozycję startową. Na komendę „start” kandydat rozpoczyna bieg zgodnie z oznaczonym na rysunku kierunkiem (A-B-E-C-D-E-A), omijając tyczki od strony zewnętrznej. Kandydat pokonuje trasę trzykrotnie. Podczas wykonywania próby obowiązuje całkowity zakaz chwytania i przytrzymywania stojących tyczek. W przypadku przewrócenia lub przesunięcia tyczki z punktu jej ustawienia, kandydat musi ją ustawić na wcześniej zajmowanym miejscu i dopiero kontynuować bieg. W przypadku nieustawienia tyczki na wcześniej zajmowanym miejscu i kontynuowaniu biegu, kandydatowi przerywa się próbę i uznaje się ją, jako niezaliczoną. Kandydat może popełnić 1 falstart, kolejny go dyskwalifikuje. Wynikiem końcowym jest czas pokonania ćwiczenia, z dokładnością do 0,01 sekundy.

 1. Próba wydolnościowa

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA PRÓBY WYDOLNOŚCIOWEJ

Wymagania ogólne

Próbę wydolnościową przeprowadza się w ubiorze i obuwiu sportowym w pomieszczeniu zamkniętym o utwardzonej nawierzchni. Kandydat do każdej z prób podchodzi tylko raz. Wyjątek stanowi awaria sprzętu, urządzeń pomiarowych lub zewnętrzne zakłócenie próby.

Opis próby wydolnościowej

Próba wydolnościowa (Beep test) polega na bieganiu między dwoma znacznikami (liniami), oddalonymi od siebie o 20 metrów w określonym, stale rosnącym tempie. Szerokość toru wynosi 1,5 m. Tempo nadaje sygnał dźwiękowy, podczas trwania którego kandydat musi znajdować się poza wyznaczoną linią dwiema nogami. Jeżeli kandydat dotrze do linii przed sygnałem, powinien zatrzymać się za nią i ruszyć do kolejnego odcinka po usłyszeniu sygnału. Koniec testu następuje w momencie, gdy kandydat dwukrotnie nie przebiegnie kolejnych 20 metrów w wyznaczonym czasie lub dwukrotnie pod rząd wystartuje do kolejnych odcinków przed sygnałem. Ostateczny wynik to liczba rozpoczętego poziomu oraz liczba pełnych przebiegniętych 20-metrówek na tym poziomie (np. 10 – 9), gdzie 10 oznacza poziom, a 9 – numer 20-metrowego odcinka.

Test sprawności fizycznej uznaje się za zaliczony w przypadku zaliczenia każdej z trzech prób oraz osiągnięcia wyniku końcowego dla mężczyzn – co najmniej 55 pkt, a dla kobiet – co najmniej 45 pkt.

W przypadku gdy liczba kandydatów, którzy zaliczyli test sprawności fizycznej, jest mniejsza od liczby stanowisk, na które jest prowadzony nabór, obniża się minimalny do osiągnięcia wynik końcowy testu sprawności fizycznej do 38 pkt – dla mężczyzn i 30 pkt – dla kobiet.

Uzyskany przez kandydata wynik z testu sprawności fizycznej pozostaje ważny przez okres 6 miesięcy liczony od dnia jego zakończenia i może być wykorzystywany przy postępowaniu kwalifikacyjnym w innej jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej.

III etap. Sprawdzian lęku wysokości (akrofobii);

Sprawdzian przeprowadzony zostanie w dniu 31 października 2019 roku w siedzibie KP PSP w Świebodzinie, ul. Cegielniana 13. Początek godz. 1000.

Sprawdzian braku lęku wysokości uznaje się za zaliczony, jeżeli asekurowany kandydat samodzielnie wejdzie na wysokość 20 m na drabinę ustawioną pod kątem 75° i zejdzie z niej.

Niezaliczenie testu jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego.

IV etap. Sprawdzian z pływania;

Sprawdzian przeprowadzony zostanie w dniu 31 października 2019 roku na Basenie Miejskim Świewoda,  ul. Sulechowska 6 .  Początek godz. 1300. Koszt biletu wstępu na basen ponosi Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie.

Sprawdzian z pływania uznaje się za zaliczony, jeżeli kandydat przepłynął 50 m dowolnym stylem w czasie nie dłuższym niż 60 sekund. W czasie sprawdzianu obowiązuje czepek pływacki oraz przyległe do ciała spodenki kąpielowe. Zabrania się stosowania przedmiotów wspomagających (np. płetwy).

Wykaz osób wg nadanych numerów identyfikacyjnych zakwalifikowanych do V etapu postępowania kwalifikacyjnego (rozmowa kwalifikacyjna) zostanie opublikowany do dnia 04 listopada 2019 r. wraz z podaniem terminu i miejsca przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.straz.swiebodzin.pl  oraz na tablicy ogłoszeń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w  Świebodzinie.

V etap. Ocena dokumentów;

Kandydat zakwalifikowany do rozmowy kwalifikacyjnej zobowiązany jest dostarczyć do siedziby KP PSP w Świebodzinie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 listopada 2019 r. do godz. 15.00 następujące dokumenty:

 1. Kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby;
 2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności;
 3. Zaświadczenie o udziale w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub ćwiczeniach organizowanych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, o ile kandydat jest członkiem ochotniczej straży pożarnej;
 4. Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy (wraz z podaniem posiadanej kategorii w celu przyznania punktów preferencyjnych).

Posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności są oceniane w systemie punktowym. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 60.

System punktowy stosowany do oceny preferencji z tytułu posiadanego przez kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej wykształcenia, wyszkolenia lub posiadanych umiejętności jest określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego
o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 672).

System punktowy stosowany do oceny preferencji z tytułu posiadanego przez kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej wykształcenia, wyszkolenia lub posiadanych umiejętności

Lp. Wyszkolenie/uprawnienie: Pkt
1. Szkolenie podstawowe w zawodzie strażak 20
2. Posiadanie tytułu zawodowego technik pożarnictwa 25
3. Posiadanie tytułu zawodowego inżynier pożarnictwa 30
4. Posiadanie tytułu zawodowego inżynier w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego, uzyskanego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej 15
5. Uzyskanie kwalifikacji ratownika, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195 oraz z 2018 r. poz. 650) 5
6. Uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego, o których mowa
w art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
15
7. Wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straży pożarnej – ukończone SP 5
8. Wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straży pożarnej – ukończone SP+RT 10
9. Wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straży pożarnej – ukończone SP+RT+RW 15
10. Wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straży pożarnej – ukończone SP według programu z dnia 17 listopada 2015 r. 15
11. Ukończone liceum ogólnokształcące lub technikum w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania 5
12. Prawo jazdy kat. C 5
13. Prawo jazdy kat. C + E  10
14. Prawo jazdy kat. D 5
15. Inne kwalifikacje lub uprawnienia wymagane na danym stanowisku:  
a)  Kwalifikacje ( nadane przez UDT) do napełniania zbiorników przenośnych, w zakresie: gazy sprężone – butle 3
b)  Kwalifikacje (nadane przez UDT) do obsługi urządzeń transportu bliskiego w kategorii IP podesty ruchome przejezdne i samojezdne 5
c)  Kwalifikacje ( nadane przez UDT) do obsługi urządzeń transportu bliskiego w kategorii IIŻ żurawie przenośne i samojezdne 5
d)  Kwalifikacje co najmniej w zakresie nurkowania rekreacyjnego określone dla płetwonurka wymagającego nadzoru (dla poziomu 1 płetwonurkowania)
w nr PN-EN 14153-1:2005 albo kwalifikacje nurka III klasy w rozumieniu ustawy o wykonywaniu prac podwodnych
2

Wyjaśnienie użytych skrótów:

 • SP – szkolenie podstawowe strażaków-ratowników ochotniczej straży pożarnej;
 • RT – szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków-ratowników ochotniczej straży pożarnej;
 • RW – szkolenie strażaków-ratowników ochotniczej straży pożarnej z zakresu działań              przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach.

 Sposób liczenia punktów:

 1. Za kwalifikacje wymienione w pkt 1 do 3 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu, z wyższą wartością punktową;
 2. Za kwalifikacje wymienione w pkt 5 i 6 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu,
  z wyższą wartością punktową;
 3. Za kwalifikacje wymienione w pkt 7 do10 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu,
  z wyższą wartością punktową;
 4. Za kwalifikacje wymienione w pkt 7 do 10 przyznaje się punkty jedynie w przypadku potwierdzenia przez właściwego dla działalności ochotniczej straży pożarnej komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej aktywnego członkostwa przez udokumentowany udział w co najmniej dwóch zdarzeniach – w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub ćwiczeniach organizowanych przez jednostkę organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej (w okresie jednego roku poprzedzającego datę publikacji ogłoszenia, tj. terminu składania dokumentów – podania i życiorysu);
 5. W przypadku posiadania przez kandydata kwalifikacji wymienionych w pkt 12 do 14 punkty sumuje się, z zastrzeżeniem że nie można łączyć pkt 12 i 13.

VI etap. Rozmowa kwalifikacyjna;

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 08 listopada 2019 r. o godz. 1000
w siedzibie KP PSP w Świebodzinie, ul. Cegielniana 13.

Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja. Podczas rozmowy ocenie podlega:

 1. Autoprezentacja, w której kandydat przedstawia swoje słabe i mocne strony, motywację do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej oraz postawę społeczną;
 2. Umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji oraz jasnego
  i wyrazistego formułowania wypowiedzi;
 3. Wiedza na temat funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej;
 4. Szczególne zainteresowania i dotychczasowe osiągnięcia kandydata.

Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej każdy z członków komisji odrębnie ocenia kandydata. Maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania przez członka komisji za każdy z elementów wymienionych w pkt 1 do 4 wynosi 10. Liczbę punktów uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ustala się na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez członków komisji z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 16 punktów.

Podsumowanie 6 etapów postępowania kwalifikacyjnego.

Po zakończeniu 6 etapów postępowania kwalifikacyjnego, Komisja sporządza arkusz zbiorczej oceny kandydatów i przedkłada go wraz z arkuszami indywidualnych ocen kandydatów Komendantowi Powiatowemu PSP w Świebodzinie. Niezbędne elementy arkusza zbiorczej oceny kandydatów stanowią:

1) numery identyfikacyjne kandydatów i sumy zdobytych przez nich punktów;

2) załączone arkusze indywidualnej oceny kandydatów;

3) wskazanie członków komisji i ich podpisy.

Zgodnie z art. 34 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1499 ze zm.) mianowanie strażaka może nastąpić po odbyciu zasadniczej służby wojskowej lub po przeniesieniu do rezerwy bez odbycia tej służby albo po zwolnieniu od obowiązku służby wojskowej. W związku z powyższym od kandydatów, którzy będą mieli zostać skierowani na badania do Rejonowej Komisji Lekarskiej MSWiA w Zielonej Górze będą wymagane dokumenty potwierdzające zrealizowanie powyższego obowiązku.

VII etap. Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w państwowej straży pożarnej;

Na badania lekarskie w celu ustalenia oceny zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej kierowani będą kandydaci z największą liczbą zdobytych punktów, z uwzględnieniem liczby stanowisk, na które jest prowadzony nabór. Badania przeprowadza Lubuska Rejonowa Komisja Lekarska, która wyda orzeczenie o przydatności kandydata do służby w PSP.

W przypadku, gdy Komisja Lekarska MSW w Zielonej Górze orzeknie, że kandydat jest niezdolny do służby w Państwowej Straży Pożarnej, na badania lekarskie jest kierowany kolejny kandydat z najwyższą liczbą uzyskanych punktów.

Informacja o wyniku zakończonego postępowania kwalifikacyjnego:

Informacja o wyniku zakońćzonego postępowania kwalifikacyjnego w kolejności najwyższą liczbą zdobytych punktów przez kandydata zostanie zamieszczona do dnia 10 listopada 2019 r. na stronie internetowej Komendy www.straz.swiebodzin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie KP PSP w Świebodzinie.

UWAGA!

Terminy poszczególnych etapów mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od członków Komisji Kwalifikacyjnej (np. z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych okoliczności). Każda taka zmiana będzie ogłoszona na stronie internetowej Komendy www.straz.swiebodzin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie KP PSP w Świebodzinie

 KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie, z siedzibą w Świebodzinie, ul. Cegielniana 13
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, mail: rodo@straz.gorzow.pl
 3. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania kwalifikacyjnego do służby w KP PSP w Świebodzinie oraz ewentualnego mianowania do służby w KP PSP w Świebodzinie na podstawie art. 6 ust 1 lit a i c przytoczonego Rozporządzenia (RODO) oraz ustawy o PSP z dnia 24 sierpnia 1991 r.
 4. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych mogą być w ramach postępowania kwalifikacyjnego, na podstawie przepisów prawa komisje lekarskie podle ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych i Krajowy Rejestr Karny (celem wydania zaświadczenia o niekaralności.
 5. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres obecnego postępowania kwalifikacyjnego.
 7. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna Pani (-), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie dobrowolne . Odmowa podania danych obligatoryjnych spowoduje nie objęcie Pani (a) procesem postępowania kwalifikacyjnego do służby w PSP
 10. Przetwarzanie podanych przez Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Załączniki:

 1. Nabór do służby – zatwierdzone przez Komendanta Powiatowego PSP
 2. załącznik nr 1 – ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie obywatel
 4. Załącznik nr 3 – Oświadczenie fałszywe zeznania
 5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie zatajenie prawdy
 6. Załącznik nr 5 – Zaświadczenie o możliwości przystąpienia do testu spr. fiz. od lekarza
 7. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ