Fajerwerki i lampiony szczęścia.

Konsekwencje prawne:

Jeżeli dojdzie do pożaru, który wywoła spadający lampion lub fajerwerki należy pamiętać, że odpowiedzialność ponosi nie osoba, która wypuściła lampion lub użyła fajerwerków, a organizator danej imprezy.

Przyczynienie się do powstania pożaru w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tj. Dz.U. z 2018, poz. 618 z późn. zm.), traktowane jest jako wykroczenie. Art. 82 §1 brzmi:, „Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na niedozwolonym używaniu otwartego ognia, paleniu tytoniu i stosowaniu innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów palnych (…), podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany”.

W świetle art. 82 § 3 Kodeksu Wykroczeń, który stanowi „kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany”.

Z kolei z art. 163 i 164 Kodeksu Karnego wynika: „kto sprowadza zdarzenie lub sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia mającego postać pożaru, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób, albo mieniu w wielkich rozmiarach podlega karze pozbawienia wolności”.

Natomiast rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r., nr 109, poz. 719) w § 4 ust.1 określa, że „w obiektach oraz na terenach przyległych do nich zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się poprzez używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon”.

Mając na uwadze powyższe, przestrzegamy przed używaniem „lampionów szczęścia”, gdyż otwarty ogień niesiony wiatrem w sposób niekontrolowany może spowodować pożar lasu, łąki lub materiału palnego składowanego w terenie, czy też zabudowań wykonanych z materiałów palnych.

Natomiast w odniesieniu do wyrobów pirotechnicznych, przypominamy o konieczności zapoznania się z instrukcją ich obsługi oraz odpowiedniego przygotowania miejsca, które będzie przeznaczone do odpalenia fajerwerków. Zaleca się, aby w pobliżu takiego miejsca znalazło się np. wiadro z wodą, co pozwoli szybko zareagować w razie zagrożenia. Jeżeli już dojdzie do pożaru, bądź innego niebezpieczeństwa należy jak najszybciej poinformować odpowiednie służby.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej:

https://www.straz.gov.pl/porady/fajerwerki