Inspekcja gotowości operacyjnej.

W dniu 30 października 2017 r. inspekcji gotowości operacyjnej, której celem było dokonanie oceny stopnia przygotowania strażaków do podjęcia działań ratowniczych w zakresie ratownictwa wysokościowego, poddana została III zmiana służbowa.

Założenie polegało na ewakuacji przy wykorzystaniu sprzętu do ratownictwa wysokościowego oraz technik alpinistycznych osoby, która podczas prac na wysokości uwięziona została między 3, a 4 piętrem budynku.

Ratownictwo wysokościowe jest jedną z dziedzin ratownictwa specjalistycznego, obok medycznego, wodnego, technicznego, chemiczno-ekologicznego oraz działań poszukiwawczo ratowniczych, którego znajomość zakresu podstawowego należy do obowiązków wszystkich strażaków pełniących na co dzień służbę w jednostkach ratowniczo-gaśniczych. Nad przebiegiem szkoleń oraz wyposażeniem jednostki w sprzęt specjalistyczny czuwają wyznaczeni przez komendanta powiatowego PSP koordynatorzy i instruktorzy.

W kontroli, którą prowadził d-ca JRG, uczestniczyli funkcjonariusze wydziału operacyjno-kontrolno-rozpoznawczego KP PSP w Świebodzinie.