Fajerwerki, lampiony – przeczytaj zanim użyjesz !

Zbliża się koniec roku, a więc okres zabaw sylwestrowych. Coraz częstszym trendem podczas imprez jest puszczanie tzw. lampionów szczęścia. Trzeba pamiętać, że niesie to za sobą niebezpieczeństwo, a Straż Pożarna odradza używania tego typu rzeczy do uatrakcyjnienia przyjęć. Przedmiotowe lampiony należy traktować jak otwarte źródła ognia, które w zależności od warunków atmosferycznych mogą przemieszczać się na wysokość kilkuset metrów oraz na odległość kilku kilometrów. Dodatkowym zagrożeniem jest możliwość zapalenia  się materiału tworzącego powłokę lampionu.

Osoba podpalająca materiał palny przeznaczony do podgrzewania powietrza w lampionie nie jest w stanie przewidzieć jakim torem będzie przemieszczał się lampion oraz w jakim czasie wypali się paliwo w lampionie. W instrukcjach obsługi lampionów umieszczane są zapisy m. in. o nie stosowaniu ich na terenach, które mogą łatwo ulec zapaleniu tj. łąki i lasy, co ze względu na nieprzewidywalność toru lotu wynikająca ze zmiennych warunków atmosferycznych szczególnie w rozkładzie pionowym jest niewykonalne. Z tych względów zaleca się, aby przed przystąpieniem do puszczania lampionów skontaktować się z najbliższym portem lotniczym

            Kolejną atrakcją podczas nocy sylwestrowej są wyroby pirotechniczne, czyli fajerwerki. Zgodnie z definicją jest to rodzaj materiału wybuchowego, będący materiałem lub mieszaniną materiałów przewidzianych do wytwarzania efektów cieplnych, świetlnych, dźwiękowych, gazu, dymu lub kombinacji efektów i są przeznaczone do użytku cywilnego.

            Osoby zajmujące się sprzedażą fajerwerków powinny pamiętać, że pomieszczenia, w których prowadzony jest obrót wyrobami pirotechnicznymi muszą spełniać odpowiednie wymagania:

  1. W pomieszczeniach sklepowych (przeznaczone do realizacji bezpośredniej stałej sprzedaży;) i w pomieszczeniach zaplecza – mogą znajdować się wyłącznie wyroby pirotechniczne widowiskowe klasy 1, 2 i 3, wyroby pirotechniczne przeznaczone do użytku teatralnego klasy T1 oraz pozostałe wyroby pirotechniczne klasy P1, w ilościach nieprzekraczających 1000 kg brutto ich łącznej masy, odpowiednio dla każdego z tych pomieszczeń.
  2. W pomieszczeniach doraźnej sprzedaży – mogą znajdować się wyłącznie wyroby pirotechniczne widowiskowe klasy 1, 2 i 3, w ilości nieprzekraczającej 300 kg brutto ich łącznej masy.
  3. Prowadzenie sprzedaży wyrobów pirotechnicznych w innych obiektach handlowych musi odbywać się wyłącznie na wyodrębnionych do tego celu stoiskach, bez możliwości sprzedaży samoobsługowej.

 

Warunki eksploatacji pomieszczeń:

1) temperatura w pomieszczeniach przy pomiarze na wysokości 1 m od podłogi nie przekracza 30°C (303 K) i zainstalowane są środki techniczne gwarantujące spełnienie tego wymogu;

2) są wyposażone w co najmniej dwie gaśnice pianowe o minimalnej 6-litrowej pojemności środka gaśniczego oraz w koc gaśniczy;

3) przechowywane wyroby pirotechniczne posiadają zabezpieczenie przed powstawaniem w nich niekorzystnych przemian chemicznych lub fizycznych, mogących powodować zwiększenie wrażliwości materiału na bodźce, pogorszenie trwałości chemicznej oraz powodujących inicjację wybuchu lub zapłon;

4) posiadają konstrukcję zabezpieczającą przechowywane materiały przed kradzieżą oraz dostępem nieuprawnionych osób;

5) posiadają system wentylacji wyciągowej;

6) są usytuowane w obiekcie, który posiada sprawną instalację odgromową, spełniającą wymagania ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi;

7) urządzenia i instalacje elektryczne są sprawne technicznie i spełniają wymagania bezpieczeństwa zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych;

8) elementy i przewody grzewcze w pomieszczeniach są rozmieszczone przynajmniej w odległości 1 m od opakowań zawierających wyroby pirotechniczne, a ich temperatura nie przekracza 120°C (393 K);

9) drzwi ewakuacyjne otwierają się na zewnątrz pomieszczenia w wyniku pchnięcia lub rozsuwają się po stronie zewnętrznej pomieszczenia;

10) okna służące za wyjścia awaryjne otwierają się na zewnątrz, natomiast otwory okienne posiadają wymiary co najmniej 0,75 m × 0,75 m;

11) wymiary wewnętrzne pomieszczeń zapewniają bezpieczne operowanie opakowaniami składowanych wyrobów oraz swobodne poruszanie się osób kupujących i personelu;

12) półki, regały i inne wyposażenie pomieszczeń są wykonane z materiałów trudno zapalnych, uniemożliwiających tworzenie się w czasie pożaru szkodliwych substancji chemicznych, zagrażających zdrowiu lub życiu ludzi.

 

Bardzo ważne jest również zachowanie bezpieczeństwa w strefach przechowywania wyrobów pirotechnicznych, w których nie powinno dopuścić się do:

1) palenia tytoniu;

2) prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, w szczególności:

  1. a) używania otwartego ognia,
  2. b) prowadzenia prac spawalniczych lub prac związanych z wytwarzaniem iskier mechanicznych,
  3. c) prowadzenia innych prac mogących stworzyć warunki dla zapłonu lub wybuchu zgromadzonych wyrobów pirotechnicznych;

 

Konsekwencje prawne:

Jeżeli dojdzie do pożaru, który wywoła spadający lampion lub fajerwerki należy pamiętać, że odpowiedzialność ponosi nie osoba, która wypuściła lampion lub użyła fajerwerków, a organizator danej imprezy.

 

Przyczynienie się do powstania pożaru w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tj. Dz.U. z 2015, poz. 1094 ze zm.), traktowane jest jako wykroczenie. Art. 82 §1 brzmi:, „Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na niedozwolonym używaniu otwartego ognia, paleniu tytoniu i stosowaniu innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów palnych (…), podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany”.

 

W świetle art. 82. § 3 Kodeksu Wykroczeń, który stanowi „kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany”.

 

Z kolei z art. 163 i 164 Kodeksu Karnego wynika: „kto sprowadza zdarzenie
lub sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia mającego
postać pożaru, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób, albo mieniu
w wielkich rozmiarach podlega karze pozbawienia wolności”.

 

Natomiast rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r., nr 109, poz. 719) w § 4 ust.1 określa, że „w obiektach oraz na terenach przyległych do nich zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się poprzez używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon”.

 

Mając na uwadze powyższe, przestrzegamy przed używaniem „lampionów szczęścia”, gdyż otwarty ogień niesiony wiatrem w sposób niekontrolowany może spowodować pożar lasu, łąki lub materiału palnego składowanego w terenie, czy też zabudowań wykonanych z materiałów palnych.

Natomiast w odniesieniu do wyrobów pirotechnicznych, przypominamy o konieczności zapoznania się z instrukcją ich obsługi oraz odpowiedniego przygotowania miejsca, które będzie przeznaczone do odpalenia fajerwerków. Zaleca się, aby w pobliżu takiego miejsca znalazło się np. wiadro z wodą, co pozwoli szybko zareagować w razie zagrożenia. Jeżeli już dojdzie do pożaru, bądź innego niebezpieczeństwa należy jak najszybciej poinformować odpowiednie służby.