Sekcja organizacyjno-kadrowa

Sekcja ds. organizacyjno-kadrowych.

st. ogn. Jolanta Drewniak
Starszy technik
drewniak@straz.swiebodzin.pl
+48 68 470 73 85

mgr Marta Gajewska
Technik
Sekretariat Komendanta Powiatowego PSP
sekretariat@straz.swiebodzin.pl
+48 68 470 73 80

Do zadań sekcji organizacyjno-kadrowej należy w szczególności:

 • w zakresie spraw organizacyjnych i archiwizacji:
 1. realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;
 2. organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;
 3. opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego;
 4. prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów;
 5. prowadzenie spraw związanych z obiegiem dokumentów i instrukcji kancelaryjnej;
 6. organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
 7. przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;
 8. opracowywanie propozycji zmian w strukturze organizacyjnej komendy powiatowej;
 9. organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
 10. realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej;
 11. prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego;
 • w zakresie spraw kadrowych:
 1. realizowanie założeń polityki kadrowo-płacowej komendanta powiatowego;
 2. organizowanie postępowania kwalifikacyjnego do służby oraz naboru do pracy w komendzie powiatowej;
 3. przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi, samodzielnych stanowisk oraz pozostałych strażaków i pracowników cywilnych;
 4. opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy;
 5. ewidencjonowanie pieczęci i stempli;
 6. prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych;
 7. sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno-rentowej strażaków
  i pracowników cywilnych;
 8. realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych;
 9. analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;
 10. prowadzenie spraw dotyczących badań kierowców pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z odrębnymi przepisami;
 11. sprawowanie nadzoru nad rozliczaniem czasu służby strażaków oraz pracowników cywilnych oraz sporządzanie stosownych zestawień;
 12. sporządzanie list płac;
 13. realizowanie zadań użytkownika dziedzinowego SWD-ST w zakresie spraw kadrowych oraz wyszkolenia strażaków komendy powiatowej;
 • w zakresie pomocy prawnej:
 1. przygotowywanie projektów zarządzeń, regulaminów i aktów prawnych;
 2. sporządzanie opinii i porad prawnych na potrzeby komendy.
 • w zakresie ochrony danych osobowych:
 1. pełnienie funkcji Specjalisty Ochrony Danych (SOD)
 2. organizacja i udział w opracowywaniu analizy ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych oraz organizacja innych działań z zakresu ochrony danych osobowych określonych w przepisach i wskazanych przez Administratora;
 3. prowadzenie, zgodnie z wzorami określonymi w Polityce Ochrony Danych Osobowych (PODO), Rejestru Czynności Przetwarzania Danych Osobowych Administratora oraz Rejestru Czynności Przetwarzania Danych Osobowych Podmiotu Przetwarzającego – dla zbiorów danych osobowych, dla których administratorem lub podmiotem przetwarzającym jest Komendant Powiatowy PSP w Świebodzinie;
 4. prowadzenie „Rejestru naruszeń ochrony danych osobowych w Komendzie Powiatowej PSP w Świebodzinie”;
 5. współpraca z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w zakresie realizacji jego obowiązków i obowiązków Administratora;
 6. współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych KP PSP (KKO) w sprawach związanych z realizacją praw osób, których dane dotyczą, a także w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych;
 7. udział w działaniach monitorujących przetwarzanie danych osobowych realizowanych przez IOD;
 8. organizacja i prowadzenie szkoleń zgodnie z zasadami określonymi w „Zasadach organizacji edukacji z zakresu ochrony danych osobowych”;
 9. podejmowania działań, zgodnie z przepisami i obowiązującymi w KP PSP procedurami, w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych;
 10. wykonywania innych zadań zgodnie z zapisami PODO.