Sekcja kwatermistrzowsko-techniczna

Sekcja kwatermistrzowsko-techniczna.

asp. sztab. Piotr Sutkowski
Kierownik sekcji
sutkowski@straz.swiebodzin.pl
+48 68 470 73 87

mł. asp. mgr inż. Wojciech Twardowski
Starszy inspektor
twardowski@straz.swiebodzin.pl
+48 68 470 73 83

Do zadań sekcji kwatermistrzowsko-technicznej należy w szczególności:

 • w zakresie spraw kwatermistrzowskich:
 1. administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;
 2. opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;
 3. prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków oraz pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 4. dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;
 5. zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez jednostki ksrg na terenie powiatu;
 6. przygotowanie logistyczne wyznaczonych pododdziałów ksrg do działań w ramach odwodów operacyjnych;
 7. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej;
 8. prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku;
 9. likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;
 10. sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych ujętych w planie finansowym;
 11. prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej,
 12. nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez kierowników komórek organizacyjnych;
 13. systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów;
 14. realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej, a także z innych źródeł;
 15. ewidencja sprzętu i wyposażenia użyczonego komendzie powiatowej przez inne jednostki organizacyjne;
 16. prowadzenie kasy;
 17. realizowanie zadań użytkownika dziedzinowego SWD-ST w zakresie spraw logistyki;
 • w zakresie spraw technicznych:
 1. inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;
 2. prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych przewoźnych i stacjonarnych;
 3. obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
 4. prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;
 5. nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy powiatowej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym,
 6. rozliczanie zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;
 7. organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;
 8. ustalanie parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego.
 9. realizowanie zadań użytkownika dziedzinowego SWD-ST w zakresie spraw sprzętu silnikowego oraz transportowego;