Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP.

mł. bryg. Dariusz Kałużny
Dowódca JRG
kaluzny@straz.swiebodzin.pl
+48 68 470 73 69

st. kpt. inż. Tomasz Domański
Zastępca Dowódcy JRG
domanski@straz.swiebodzin.pl
+48 68 470 73 68

 

Do zadań jednostki ratowniczo–gaśniczej należy w szczególności:

 1. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 2. dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;
 3. wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;
 4. wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych na obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;
 5. wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych z zakresu ratownictwa technicznego i ratownictwa wodno-nurkowego;
 6. przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;
 7. współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zagrożeń;
 8. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;
 9. ustalanie przypuszczalnych przyczyn pożarów i innych miejscowych zagrożeń;
 10. udział w aktualizacji stanu gotowości operacyjnej, procedur ratowniczych, dokumentacji operacyjnej;
 11. udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych;
 12. bieżące informowanie oficera prasowego komendanta powiatowego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczych.