Warszawa. Podwyżki dla strażaków.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przesłało na Radę Ministrów projekty rozporządzeń w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu oraz Straży Granicznej. Wydanie stosownych rozporządzeń jest konieczne, aby funkcjonariusze otrzymali podwyżki po 300 zł (brutto) miesięcznie. Łącznie podwyżki otrzyma około 46,5 tys. funkcjonariuszy służb podległych MSW. Policjanci i żołnierze otrzymali podwyżki w lipcu br.

Zgodnie z projektowanymi rozporządzeniami Rady Ministrów i ministra spraw wewnętrznych funkcjonariusze Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej otrzymają od października br. po 300 zł brutto podwyżki.

Przyznanie podwyżek strażnikom granicznym, strażakom, funkcjonariuszom BOR i Służby Więziennej, zostało przewidziane w ustawie budżetowej na rok 2012. Przyjęto w niej, że w przypadku niewykorzystania środków w wysokości 76.160 tys. zł, z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zostaną one przeznaczone na podwyżki dla funkcjonariuszy tych służb.

Więcej na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Źródło: http://www.msw.gov.pl/