Warszawa. Zmiana ustawy o PSP opublikowana w Dzienniku Ustaw.

W Dzienniku Ustaw nr 239 pod pozycją 1598 opublikowano Ustawę o zmianie Ustawy o Państwowej Strazy Pożarnej z dnia 29 października 2010 r. Od 1 stycznia 2011 r., ustawa wprowadza m.in. rekompensatę pieniężną za czas służby pełnionej ponad normę przeciętnie 40 godzin tygodniowo, w przyjętym okresie rozliczeniowym.

link do ustawy

Historia prac legislacyjnych

***

Na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2010 r., Senat Rzeczypospolitej Polskiej, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 29 października 2010 roku ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, przyjął tę ustawę bez poprawek. Od 1 stycznia 2011 r., ustawa wprowadza m.in. rekompensatę pieniężną za czas służby pełnionej ponad normę przeciętnie 40 godzin tygodniowo, w przyjętym okresie rozliczeniowym.
Sprawozdawcą był Senator gen. brygadier w st. spoczynku Zbigniew MERES.

Źródło: www.sejm.gov.pl – druk senacki 1017

****

W dniu 21 października 2010 r. Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych /ASW/ przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (druk nr 3433).

Przed przystąpieniem do pierwszego czytania posłowie podjęli dyskusję na temat możliwości skierowania do Komisji poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, który został skierowany przez Marszałka Sejmu do Komisji Ustawodawczej w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu w celu zaopiniowania, i rozpatrzeniu go wraz z projektem z druku nr 3433. Z uwagi na szybki termin wejścia w życie (1 stycznia 2011 r.) rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (druk nr 3433) oraz potraktowanie go jako druku okołobudżetowego, Komisja w głosowaniu zdecydowała o przeprowadzeniu pierwszego czytania i rozpatrzeniu ww. projektu (Komisja postanowiła nie czekać na projekt poselski).
Uzasadnienie projektu przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Zbigniew Sosnowski.
Projekt przewiduje wprowadzenie podstawy prawnej do wypłaty rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby, tj. ponad 40 godzin, ale nie więcej niż do 48 godzin tygodniowo.

Komisja przyjęła poprawki legislacyjne oraz poprawkę polegającą na dodaniu po art. 19d artykułów 19e-19l, dotyczących Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (środki Funduszu mogą być przeznaczone m.in. na pokrywanie wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych).
Komisja przyjęła sprawozdanie.

Wyznaczono do 25 października termin dla ministra ds. członkostwa RP w UE na przedstawienie opinii.

Komisja rozpatrzyła i przyjęła odpowiedź na dezyderat nr 8 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie utworzenia nowego programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu.

Źródło: www.sejm.gov.pl – druk sejmowy 3433