Warszawa. Zmiana Ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Z dniem 25 września 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1015), która wprowadziła kilka istotnych zmian.

Jedną z nich jest nowo dodany ust. 3b do art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.), zgodnie z którym jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać ochotniczym strażom pożarnym środki pieniężne w formie dotacji. Przekazanie dotacji będzie miało charakter fakultatywny.

Kolejną istotną zmianą jest nowe brzmienie art. 28 cytowanej ustawy. Od dnia 25 września 2008 r. członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzyma ekwiwalent pieniężny. Istotą zmiany jest zapis, że wysokość ekwiwalentu ustala rada gminy w drodze uchwały.

st. kpt. Janusz Drozda