PORADY. Bezpieczeństwo pożarowe instalacji grzewczo-kominowych.

W okresie jesienno – zimowym zwiększa się liczba pożarów w budynkach mieszkalnych. Jest to związane w głównej mierze z nieprawidłową eksploatacją i złym stanem technicznym urządzeń grzewczych. Zaniedbania ze strony użytkowników w zakresie czyszczenia i przeglądów okresowych stanu technicznego przewodów kominowych (spalinowych, dymowych i wentylacyjnych) są przyczyną pożarów i śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla. Należy pamiętać, że właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów (mieszkalnych, przemysłowych, prywatnych, państwowych, należących do różnych spółek), w których odbywa się proces spalania paliwa, są zobowiązani do usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych według następujących zasad:
1. W obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego i gazowego należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
– od palenisk opalanych paliwem stałym – co najmniej 4 razy w roku,
– od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym – co najmniej 2 razy w roku,
– od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej.
2. Zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych powinny być usuwane co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

Niezależnie od powyższego przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne) powinny być w czasie ich użytkowania poddawane okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności. Kontrolę jak wyżej – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych – powinny przeprowadzić osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim.

Przestrzeganie powyższych podstawowych zasad zapewni bezpieczeństwo użytkownikom budynków oraz właściwy stan techniczny instalacji grzewczych i kominowych.

asp. sztab. Ireneusz Żurek
Starszy inspektor