Świebodzin. Zasady bezpieczeństwa pożarowego podczas żniw.

Osoby odpowiedzialne za pracę sprzętu, maszyn i pojazdów są obowiązane zapewnić bezpieczeństwo pożarowe prac wykonywanych przy pomocy tych urządzeń. W czasie zbioru płodów rolnych, musimy przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa pożarowego:

 • dostosować się do wskazań podanych w instrukcjach obsługi maszyn rolniczych i innych z własnym napędem,
 • stosować odpowiednie silniki elektryczne w stosunku do warunków pracy,
 • minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej winna wynosić 5 m.,
 • ustawić silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m. od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej,
 • zabezpieczyć urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier,
 • zapewnić możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu,
 • przechowywać potrzebne materiały pędne, w ilości nie przekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych nie tłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m. od punktu omłotowego, stogowania i miejsc prowadzenia podobnych prac żniwno-omłotowych,
 • używać ognia otwartego i palić tytoń w odległości nie mniejszej niż 10 m. od punktu omłotowego, stogowania itp. prac, w miejscu oczyszczonym z materiałów palnych,
 • wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w sprawny podręczny sprzęt gaśniczy oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania przerw hamujących rozprzestrzenianie się pożarów,
 • miejsca omłotów, niezależnie od wymaganego podręcznego sprzętu gaśniczego, należy wyposażyć w beczkę z wodą o pojemności minimum 200 dcm3 z wiadrem lub w inny równorzędny sposób.
 • w czasie obsługi sprzętu, maszyn i pojazdów, podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transportu palenie tytoniu jest zabronione
 • podczas układania stert i stogów z palnymi produktami roślinnymi należy pamiętać, że strefa pożarowa nie może przekraczać powierzchni 1000 m2
  i kubatury 5000 m3,

Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:

 • od budynków wykonanych z materiałów :
  – palnych – 30 m,
  – niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym – 20 m,

 • od dróg publicznych i torów kolejowych – 30 m,
 • od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia – 30 m,
 • od lasów i terenów zadrzewionych – 100 m,
 • między stertami, stogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe-30 m

Wokół stert i stogów należy wykonać i utrzymać pas o szerokości co najmniej 2 m, w odległości 3 m. od ich obrysu, całkowicie pozbawiony materiałów palnych.

Takie same odległości należy zapewnić przy stogowaniu słomy lnianej i konopnej.
Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku składowania produktów nie dosuszonych należy pamiętać aby nie składować produktów o wilgotności powyżej 17 %, a przy niniejszej wilgotności okresowo sprawdzać ich temperaturę.