Struktura organizacyjna

KIEROWNICTWO KOMENDY:

Komendant Powiatowy PSP                                      tel.  +48 68 470 73 80
mł. bryg. mgr Mariusz Wójcik                                    fax. +48 68 470 73 95
e-mail: sekretariat@straz.swiebodzin.pl

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP                    tel.  +48 68 470 73 80
bryg. mgr inż. Marcin Bohuszko                                 fax. +48 68 470 73 95
e-mail: sekretariat@straz.swiebodzin.pl

W skład komendy powiatowej wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i akt posługują się symbolami:

 1. Wydział operacyjno-kontrolno-rozpoznawczy – symbol – PRZ;
 2. Sekcja organizacyjno-kadrowa – symbol – PK;
 3. Sekcja kwatermistrzowsko-techniczna – symbol – PT;
 4. Samodzielne stanowisko pracy ds. finansów – symbol – PF;
 5. Jednostka ratowniczo-gaśnicza – symbol – PJRG.

Komendantowi powiatowemu bezpośrednio podlegają:

 1. Sekcja organizacyjno-kadrowa,
 2. Sekcja kwatermistrzowsko-techniczna.
 3. Samodzielne stanowisko pracy ds. finansów.

Zastępcy komendanta powiatowego bezpośrednio podlegają:

 1. Wydział operacyjno-kontrolno-rozpoznawczy;
 2. Jednostka ratowniczo-gaśnicza.

Zastępca komendanta powiatowego poza zadaniami wynikającymi z nadzoru nad podległymi mu komórkami organizacyjnymi realizuje zadania w zakresie:

 1. informatyki i łączności – symbol – PIiŁ,
 2. spraw bhp – symbol – PB,
 3. spraw związanych z administrowaniem SWD-ST.