Zadania wspólne komórek organizacyjnych

Zadania wspólne komórek organizacyjnych komendy powiatowej.

Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych komendy powiatowej, przy uwzględnieniu ich zakresów merytorycznych, należy w szczególności:

 1. Planowanie i realizacja planu finansowego komendy powiatowej;
 2. Podejmowanie działań związanych z wdrażaniem postępu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa;
 3. Sporządzanie programu działania lub planu pracy komendy powiatowej, analiz, prognoz, ocen, informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań;
 4. Udział w realizacji zadań wynikających z polityki prasowej oraz aktualizacji Biuletynu Informacji Publicznej i strony internetowej;
 5. Współdziałanie z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi działającymi w komendzie powiatowej oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi;
 6. Współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Starostwa oraz z innymi służbami, inspekcjami i strażami, a także z podmiotami ksrg;
 7. Współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego;
 8. Załatwianie skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje i organy administracji publicznej;
 9. Prowadzenie kontroli wewnętrznej, w tym działań kontrolnych w ramach systemu kontroli zarządczej;
 10. Realizowanie zaleceń pokontrolnych;
 11. Realizowanie przydzielonych zadań z zakresu spraw obronnych, przestrzegania zasad ochrony tajemnicy prawem chronionej;
 12. Przestrzeganie obowiązujących przepisów, zarządzeń i regulaminów zakresie ochrony danych osobowych oraz bezpiecznego przetwarzania danych osobowych;
 13. Przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie dostępu do informacji publicznej oraz opracowywanie materiałów do udostępnienia jako informacja publiczna;
 14. Realizowanie zadań w dziedzinie bhp;
 15. Wykonywanie zadań wynikających z aktów normatywnych oraz prowadzenie podręcznych rejestrów tematycznych aktów prawnych z obowiązującego zakresu działania komórki organizacyjnej;
 16. Przestrzeganie ustalonych procedur obiegu dokumentów (instrukcji kancelaryjnej) i realizowanie prac archiwalnych w zakresie przekazywania wytworzonych akt archiwalnych i dokumentacji do archiwum i ich brakowania;
 17. Realizowanie zadań związanych z pełnieniem przez komendanta powiatowego funkcji w powiatowym zespole zarządzania kryzysowego;
 18. Rozliczania czasu służby i pracy strażaków oraz pracowników cywilnych poprzez prowadzenie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie;
 19. Współudział w organizacji i realizacji szkoleń oraz doskonalenia zawodowego;
 20. Realizowanie przedsięwzięć dotyczących organizacji ksrg na obszarze powiatu,
 21. Realizowanie zadań wynikających z aktualizacji danych SWD-ST,
 22. Realizowanie zadań związanych z pomocą w organizacji i prowadzeniu zawodów sportowo-pożarniczych.