Szkolenie Strażaka Ratownika OSP realizowane jednoetapowo – 4.09.2015

Z powodu zaostrzenia akcji protestacyjnej szkolenie zostaje odwołane!

Informujemy, że w terminie od 4 września do 21 listopada 2015 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie odbywać się będzie szkolenie z zakresu „STRAŻAKA RATOWNIKA OSP realizowanego jednoetapowo”. Szkolenie zostanie przeprowadzone w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie zgodnie z załączonym planem zajęć.

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest:

  • ukończone 18 lat i nieprzekroczone 55 lat,
  • kserokopia świadectwa ukończenia, co najmniej szkoły podstawowej lub gimnazjalnej,
  • skierowanie na szkolenie, od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy,
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Powiat Gmina Ilość strażaków OSP wyznaczonych do udziału w szkoleniu

Świebodziński

Skąpe

4

Świebodzin

16

 Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 1 września 2015 r.  (decyduje data wpływu do sekretariatu komendy, a nie data stempla pocztowego).