Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Informujemy, że w dniu 16 czerwca 2015 r. na posiedzeniu komisja przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu operacyjno-rozpoznawczego.

Po przeprowadzonej szczegółowej analizie złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofert pod względem spełnienia wymaganych warunków stawianych przez zamawiającego dla oferowanego produktu określonego w załączniku nr 2 do SIWZ stwierdzono, że złożone oferty spełniają wymagania zamawiającego i nie podlegają odrzuceniu. Wybór oferty dokonano na podstawie kryterium okreslonego w SIWZ.

Zamówienia udzielono na rzecz:

TECHNOTOP Sp. z o.o.
Autoryzowany Dealer ISUZU
ul. Konopnicka 164A
21-030 Motycz

Cena netto ofery: 122.000,00 zł.

Usasadnienie wyboru: wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans punktowy.

Opublikowano „Zbiorcze zestawienie ofert” w załącznikach do ogłoszenia w formacie pdf.

—–

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
PT .2370.5.2015

Zamawiający:
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w ŚWIEBODZINIE
Adres zamawiającego
ul. Cegielniana 13,
66 – 200 Świebodzin
centrala (68) 470 73 90, 470 73 91
sekretariat (68) 470 73 80
fax (68) 470 73 95, 470 73 92

Ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę samochodu operacyjno-rozpoznawczego

SIWZ wraz z załącznikami jest umieszczona na stronie internetowej Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu operacyjno-rozpoznawczego typu pick-up o dopuszczalnej masie całkowitej do 3 500kg, z podwójną kabiną 4 drzwiową, fabrycznie przystosowany do przewozu 5 osób i posiadający wydzieloną skrzynię ładunkową wyposażoną w zabudowę.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ.
 2. Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
  34144210-3 Wozy strażackie
 3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
 4. Termin wykonania zamówienia
  Pożądany termin wykonania przedmiotu zamówienia 15 grudnia 2015 r.
 5. Warunki udziału w postępowaniu
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  Z
  amawiający będzie dokonywał oceny spełnienia ww. określonych warunków napodstawie złożonych przez wykonawcę oświadczeń. Metoda spełnia/nie spełnia.
 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
  Kryterium „ceny” – 100%           
 1. Miejsce i termin składania ofert.
  Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 28 maja 2015 roku do godziny 1200 w sekretariacie (parter – pomieszczenie nr 9)
 2. Termin związania ofertą.
  Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni licząc od daty
  upływu składania ofert.
 1. Warunki uzyskania SIWZ oraz informacji dodatkowych.
  SIWZ oraz wszelkie informacje można uzyskać w pom. nr 106 Komendy
  Powiatowej PSP w Świebodzinie od poniedziałku do piątku w godzinach 740 do 1500. SIWZ również można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego.
  O
  sobami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami:
  a
  sp. sztab. Piotr Sutkowski
 1. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert.
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 maja 2015 roku o godzinie 1215 w siedzibie zamawiającego w pom. nr 107.
 1. Informacje dodatkowe.
  Stawka podatku VAT w wysokości 8% zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy z
  dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r. Nr 54 poz. 535) poz.129 pkt. 1.