Wydział operacyjno-kontrolno-rozpoznawczy

Zadania i skład osobowy wydziału operacyjno-kontrolno-rozpoznawczego.

Zastępca Naczelnika Wydziału
kpt. mgr inż. Sebastian Piotrowski
(sprawy kontrolno-rozpoznawcze)
+48 68 470 73 86
piotrowski@straz.swiebodzin.pl

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego
+48 68 470 73 90
psk@straz.swiebodzin.pl

Do zadań wydziału operacyjno-kontrolno-rozpoznawczego należy w szczególności:

 • w zakresie spraw operacyjnych:
 1. opracowywanie corocznych analiz zagrożeń oraz analiz zabezpieczenia operacyjnego powiatu;
 2. opracowywanie powiatowego planu ratowniczego oraz jego bieżąca aktualizacja;
 3. ustalanie sieci podmiotów ksrg na terenie powiatu i ich obszarów chronionych;
 4. aktualizacja danych dotyczących gotowości operacyjnej i podwyższonej gotowości operacyjnej;
 5. ustalenie metod powiadamiania w sytuacji wystąpienia nagłego lub nadzwyczajnego zagrożenia;
 6. przemieszczanie sił i środków ksrg do czasowych miejsc stacjonowania;
 7. ustalenie zasad powiadamiania, alarmowania i współdziałania podmiotów podczas działań ratowniczych;
 8. wdrożenie systemu dysponowania sił i środków do działań ratowniczych.;
 9. przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo – gaśniczych;
 10. analizowanie stanu wyposażenia jrg i innych jednostek ksrg oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;
 11. zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami ksrg na obszarze powiatu oraz umożliwiające współpracę z podmiotami systemu powiadamiania ratunkowego;
 12. sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ksrg, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;
 13. przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych;
 14. nadzorowanie gotowości operacyjnej jrg oraz innych podmiotów ksrg, analizowanie gotowości operacyjnej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;
 15. przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej jrg oraz jednostek OSP na obszarze powiatu, przy udziale dowódców jrg pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
 16. przygotowanie pododdziałów ksrg do działań w ramach odwodów operacyjnych,
 17. współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich w ramach obszarów chronionych;
 18. koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania ksrg;
 19. realizowanie zadań użytkownika dziedzinowego SWD-ST w zakresie spraw osobowych i wyszkolenia strażaków OSP;
 • w zakresie spraw szkoleniowych:
 1. planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej i ksrg na obszarze powiatu;
 2. prowadzenie doskonalenia zawodowego;
 3. prowadzenie szkoleń członków OSP;
 4. koordynowanie i nadzorowanie całokształtu zagadnień szkoleniowych i doskonalenia zawodowego strażaków, pracowników cywilnych komendy powiatowej oraz członków OSP z terenu powiatu;
 5. inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów ksrg na obszarze powiatu;
 6. realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w jrg;
 7. organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej.
 • w zakresie działania stanowiska kierowania komendanta powiatowego:
 1. przyjmowanie, kwalifikowanie oraz w razie potrzeby przekazywanie zgłoszeń alarmowych;
 2. dysponowanie zasobów ratowniczych do działań ratowniczych;
 3. wspomaganie i koordynacja działań ratowniczych;
 4. bieżące analizowanie
  1. informacji o zagrożeniach z systemów monitoringu,
  2. gotowości operacyjnej,
  3. czasu interwencji, w tym czasu dysponowania, przybycia, prowadzenia i zakończenia działań ratowniczych,
  4. przebiegu działań ratowniczych,
  5. rezerw materiałowych i sprzętowych podmiotów ksrg,
 5. informowanie przełożonych i przedstawicieli lub pełnomocników organów administracji publicznej o rodzajach zagrożeń, prognozie ich rozwoju oraz skali i miejscu zdarzenia;
 6. uruchamianie procedur zwiększania stanu osobowego lub wprowadzania podwyższonej gotowości operacyjnej w komendzie powiatowej;
 7. uruchamianie awaryjnych planów ewakuacji stanowiska kierowania oraz sprzętu technicznego w miejsca zastępcze;
 8. współdziałanie ze stanowiskami kierowania powiatów ościennych, centrum powiadamiania ratunkowego oraz powiatowym zespołem zarządzania kryzysowego;
 9. korzystanie z map, systemów informatycznych oraz innych narzędzi niezbędnych do analizowania i prognozowania zagrożeń, a także do tworzenia i aktualizowania baz danych taktycznych i operacyjnych stosowanych podczas organizowania i prowadzenia działań ratowniczych oraz wspomagania procesów decyzyjnych;
 10. korzystanie z planów ratowniczych oraz innej dokumentacji wykorzystywanej podczas organizowania, prowadzenia i analizowania działań ratowniczych, organizacji odwodów operacyjnych lub wdrażania procedur właściwych dla zarządzania kryzysowego;
 11. przechowywanie dokumentacji i danych dotyczących przebiegu działań ratowniczych.
 • w zakresie spraw kontrolno-rozpoznawczych:
 1. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;
 2. współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 3. inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;
 4. opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
 5. opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 6. analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie powiatu, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzeniania;
 7. opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;
 8. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania
  i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych;
 9. rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
 10. przygotowywanie projektu stanowiska komendanta powiatowego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;
 11. przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;
 12. wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska;
 13. wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych
  w znowelizowanych przepisach techniczno – budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego.
 14. nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania komendy powiatowej;
 15. opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym;
 16. analiza stanu wyposażenia obiektów w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe oraz stopnia wdrażania monitoringu pożarowego, jak również dokonywanie oceny funkcjonowania systemów monitoringu pożarowego;
 17. uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą powiatową oraz nadzór nad organizacją systemu monitoringu pożarowego;
 • w zakresie spraw obronnych:
 1. prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie powiatowej;
 2. koordynowanie realizacji zadań obronnych.
 • w zakresie ochrony informacji niejawnych:
 1. pełnienie funkcji Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych na podstawie decyzji komendanta powiatowego,
 2. zapewnienie wymaganej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych;
 3. kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie;
 4. opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 5. planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 • w zakresie zadań wynikających z pełnienia funkcji oficera prasowego:
 1. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy powiatowej,
 2. informowanie środków masowego przekazu o działaniach podejmowanych przez komendanta powiatowego,
 3. informowanie środków masowego przekazu o przedsięwzięciach realizowanych przez komendę powiatową,
 4. udzielanie informacji środkom masowego przekazu w zakresie pytań i zagadnień dotyczących funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej lub ksrg na terenie powiatu,
 5. koordynowanie udzielania informacji środkom masowego przekazu przez komórki organizacyjne komendy powiatowej.