Samodzielne stanowisko ds. finansów

Samodzielne stanowiska ds. finansowych.

sekc. inż. Małgorzata Szwed
Główny Księgowy
szwed@straz.swiebodzin.pl
+48 68 470 73 84

 

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. finansów należy w szczególności:

  1. sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;
  2. prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;
  3. przestrzeganie dyscypliny budżetowej i podejmowanie odpowiednich działań w tym zakresie;
  4. opracowywanie założeń planu finansowego oraz planu finansowego komendy powiatowej przy współpracy z kierownikami komórek organizacyjnych;
  5. wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy powiatowej;
  6. zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową;
  7. przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  8. zapewnieniu terminowego opłacania zobowiązań oraz egzekwowania należności;
  9. analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;
  10. prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej oraz procedur kontroli zarządczej;
  11. nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczaniem inwentaryzacji majątku komendy powiatowej;