Regulamin organizacyjny

Treść regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

KOMENDY POWIATOWEJ

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

W ŚWIEBODZINIE

 ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie, zwanej dalej „komendą powiatową”, określa szczegółową organizację komendy powiatowej, w tym:

1)     kierowanie pracą komendy powiatowej;

2)     strukturę organizacyjną komendy powiatowej;

3)     zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych;

4)     wzory pieczęci i stempli;

5)     liczbę i rodzaj stanowisk służbowych w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej.

§ 2. 1. Komenda powiatowa jest zakwalifikowana do IV kategorii komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

2. Terenem działania komendy powiatowej jest obszar powiatu świebodzińskiego.

3. Siedzibą komendy powiatowej jest miasto Świebodzin, z adresem do korespondencji: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie ul. Cegielniana 13, 66-200 Świebodzin.

§ 3. Użyte w regulaminie organizacyjnym skróty oznaczają:

1)     KW PSP – komendę wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej;

2)     OSP – ochotniczą straż pożarną;

3)     jrg – jednostkę ratowniczo-gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej;

4)     ksrg – krajowy system ratowniczo-gaśniczy;

5)     bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy;

6)     komendanta powiatowego – Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie;

7)     zastępcę komendanta powiatowego – Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie.

ROZDZIAŁ II

Kierowanie pracą komendy powiatowej

§ 4. 1. Komendant powiatowy kieruje komendą powiatową przy pomocy zastępcy oraz kierowników komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk.

2. Kierownikami komórek organizacyjnych są:

1)     jrg – dowódca jednostki;

2)     wydziału – naczelnik wydziału;

3)     sekcji – kierownik sekcji.

3. Zakresy czynności zastępcy komendanta oraz osób wymienionych w ust. 2 ustala komendant powiatowy.

4. Komendant powiatowy może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 3 do podejmowania w jego imieniu decyzji w określonych przez niego sprawach.

5. Komendant powiatowy ustala etaty dla podległych komórek organizacyjnych.

6. Tok i przebieg służby lub pracy określa regulamin służby dla strażaków oraz regulamin pracy dla pracowników cywilnych komendy powiatowej.

§ 5.1. Do podpisu i aprobaty komendanta powiatowego zastrzega się dokumentację:

1)     dotyczącą zobowiązań majątkowych i finansowych jako dysponenta środków budżetowych, projekty pism, decyzji i innych rozstrzygnięć w sprawach dotyczących dochodów i wydatków budżetowych, inwentaryzacji oraz postępowań dotyczących szkód wyrządzonych w majątku jednostki, po uzyskaniu aprobaty głównego księgowego;

2)     kierowaną do KW PSP, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, centralnych organów administracji rządowej, wojewódzkiej administracji rządowej i samorządowej, wojewódzkiej administracji zespolonej, samorządowych jednostek organizacyjnych powiatu, organów kontroli państwowej, prokuratury, sądów, kierownictw związków zawodowych i organizacji społecznych;

3)     kierowana do senatorów i posłów;

4)     związaną ze skargami i wnioskami dotyczącymi działalności zastępcy komendanta powiatowego, kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej oraz strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;

5)     związaną z zakresem czynności zastępcy komendanta powiatowego, strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;

6)     dotyczącą zarządzeń, decyzji, rozkazów, poleceń wyjazdów służbowych, planów pracy i kontroli oraz innych dokumentów koordynujących działania organów ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;

7)     władczych aktów administracyjnych wydawanych przez komendanta powiatowego PSP jako organu administracji publicznej.

2. Zastrzega się do podpisu i aprobaty zastępcy komendanta powiatowego:

1)     dokumentację z zakresu merytorycznego działania nadzorowanych komórek organizacyjnych, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1 lub wobec których kierownicy komórek organizacyjnych uzyskali stosowne upoważnienia;

2)     polecenia wyjazdu służbowego komendanta powiatowego.

3. Upoważnia się zastępcę komendanta powiatowego do podpisywania i aprobaty wszelkiej dokumentacji w przypadku nieobecności komendanta powiatowego z powodu podróży służbowej, urlopu lub zwolnienia lekarskiego na podstawie pisemnego upoważnienia.

4. Dokumenty przedstawione do podpisu komendantowi powiatowemu powinny być uprzednio parafowane lub przesłane drogą elektroniczną przez zastępcę komendanta powiatowego, jeżeli zostały przygotowane przez komórkę organizacyjną podległą zastępcy.

5. Dokumenty przygotowane przez komórkę organizacyjną podległą bezpośrednio komendantowi powiatowemu parafuje lub przesyła elektronicznie kierujący tą komórką, a w przypadku pism procesowych lub opinii prawnych strażak lub pracownik cywilny odpowiedzialny za pomoc prawną.

§ 6. 1. Komendant powiatowy lub upoważniony zastępca komendanta przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań w siedzibie komendy powiatowej.

2. Dzień i godziny przyjęć interesantów komendant podaje do powszechnej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie komendy powiatowej oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Rozdział III

Struktura organizacyjna komendy powiatowej

§ 7. W skład komendy powiatowej wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i akt posługują się symbolami:

1)     Wydział operacyjno-kontrolno-rozpoznawczy – symbol – PRZ;

2)     Sekcja organizacyjno-kadrowa – symbol – PK;

3)     Sekcja kwatermistrzowsko-techniczna  – symbol – PT;

4)     Samodzielne stanowisko pracy ds. finansów – symbol – PF;

5)     Jednostka ratowniczo-gaśnicza – symbol – PJRG.

§ 8. 1. Komendantowi powiatowemu bezpośrednio podlegają:

1)     Sekcja organizacyjno-kadrowa,

2)     Sekcja kwatermistrzowsko-techniczna.

3)     Samodzielne stanowisko pracy ds. finansów.

2. Zastępcy komendanta powiatowego bezpośrednio podlegają:

1)     Wydział operacyjno-kontrolno-rozpoznawczy;

2)     Jednostka ratowniczo-gaśnicza.

§ 9. 1. Zastępca komendanta powiatowego poza zadaniami wynikającymi z nadzoru nad podległymi mu komórkami organizacyjnymi realizuje zadania w zakresie:

1)     informatyki i łączności – symbol – PIiŁ,

2)     spraw obronnych – symbol – PSO,

3)     ochrony informacji niejawnych – symbol – POIN,

4)     spraw bhp – symbol – PB,

5)     spraw przetwarzania danych osobowych,

6)     spraw zarządzania bezpieczeństwem informacji,

7)     spraw związanych z administrowaniem SWD-ST,

8)     zadań wynikających z pełnienia funkcji oficera prasowego.

2. Upoważnia się zastępcę komendanta do zlecania wybranych zadań w zakresie bhp oraz administrowaniem SWD-ST strażakom z odpowiednimi kwalifikacjami z komórek organizacyjnych, o których mowa w § 8 ust. 2.

§ 10. Wydział operacyjno-kontrolno-rozpoznawczy realizuje zadania w zakresie spraw:

1)     operacyjnych,

2)     szkoleniowych,

3)     stanowiska kierowania

4)     kontrolno-rozpoznawczych.

§ 11. Jednostka ratowniczo-gaśnicza realizuje zadania w zakresie jednostek ratowniczo-gaśniczych.

§ 12. 1. Sekcja organizacyjno-kadrowa realizuje zadania w zakresie spraw:

1)     kadrowych,

2)     organizacyjnych,

3)     archiwizacji,

4)     pomocy prawnej.

2. Wyznaczony pracownik sekcji organizacyjno-kadrowej odpowiedzialny za pomoc prawną podlega w tym zakresie bezpośrednio komendantowi powiatowemu.

§ 13. Sekcja kwatermistrzowsko-techniczna realizuje zadania w zakresie spraw:

1)     kwatermistrzowskich,

2)     technicznych.

§ 14. Samodzielne stanowisko pracy ds. finansów realizuje zdania w zakresie spraw finansowych.

Rozdział IV

Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych

komórek organizacyjnych komendy powiatowej

§ 15. 1. Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą, a także z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, jednostkami administracji publicznej i organizacjami wykonującymi zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa, a także realizują zadania z zakresu ochrony ludności.

2. W realizacji zadań obejmujących czynności kilku komórek organizacyjnych ich prowadzenie należy do komórki organizacyjnej, której zakres zadań obejmuje najwięcej spraw lub właściwy przełożony wydał w tym zakresie stosowną dyspozycję.

3. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem lub spory kompetencyjne dotyczące zakresu i zadań komórek organizacyjnych komendy rozstrzyga komendant powiatowy.

§ 16. Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych komendy powiatowej, przy uwzględnieniu ich zakresów merytorycznych, należy w szczególności:

1)     planowanie i realizacja planu finansowego komendy powiatowej;

2)     podejmowanie działań związanych z wdrażaniem postępu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa;

3)     sporządzanie programu działania lub planu pracy komendy powiatowej, analiz, prognoz, ocen, informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań;

4)     udział w realizacji zadań wynikających z polityki prasowej oraz aktualizacji Biuletynu Informacji Publicznej i strony internetowej;

5)     współdziałanie z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi działającymi w komendzie powiatowej oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi;

6)     współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Starostwa oraz z innymi służbami, inspekcjami i strażami, a także z podmiotami ksrg;

7)     współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego;

8)     załatwianie skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje i organy administracji publicznej;

9)     prowadzenie kontroli wewnętrznej, w tym działań kontrolnych w ramach systemu kontroli zarządczej;

10) realizowanie zaleceń pokontrolnych;

11)  realizowanie przydzielonych zadań z zakresu spraw obronnych, przestrzegania zasad ochrony tajemnicy prawem chronionej;

12) przestrzeganie obowiązujących przepisów, zarządzeń i regulaminów zakresie ochrony danych osobowych oraz bezpiecznego przetwarzania danych osobowych;

13) przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie dostępu do informacji publicznej oraz opracowywanie materiałów do udostępnienia jako informacja publiczna;

14)  realizowanie zadań w dziedzinie bhp;

15) wykonywanie zadań wynikających z aktów normatywnych oraz prowadzenie podręcznych rejestrów tematycznych aktów prawnych z obowiązującego zakresu działania komórki organizacyjnej;

16)  przestrzeganie ustalonych procedur obiegu dokumentów (instrukcji kancelaryjnej) i realizowanie prac archiwalnych w zakresie przekazywania wytworzonych akt archiwalnych i dokumentacji do archiwum i ich brakowania;

17)  realizowanie zadań związanych z pełnieniem przez komendanta powiatowego funkcji w powiatowym zespole zarządzania kryzysowego;

18) rozliczania czasu służby i pracy strażaków oraz pracowników cywilnych poprzez prowadzenie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie;

19)  współudział w organizacji i realizacji szkoleń oraz doskonalenia zawodowego;

20)  realizowanie przedsięwzięć dotyczących organizacji ksrg na obszarze powiatu,

21) realizowanie zadań wynikających z aktualizacji danych SWD-ST,

22) realizowanie zadań związanych z pomocą w organizacji i prowadzeniu zawodów sportowo-pożarniczych.

§ 17. Do zadań zastępcy komendanta powiatowego, poza nadzorowaniem podległych komórek organizacyjnych, należy w szczególności:

■         w zakresie spraw informatyki i łączności:

1)     analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;

2)     zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;

3)     nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz wykorzystywanych w działalności komendy powiatowej.

4)     planowanie i wdrażanie w jednostkach ksrg nowoczesnych technik informatycznych;

5)     sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki;

6)     wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;

7)     systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy powiatowej;

8)     realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych;

9)     administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych;

10) utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie powiatowej systemów teleinformatycznych;

11) nadzór nad stroną internetową komendy powiatowej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną;

12) planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy powiatowej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;

13) nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy powiatowej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksrg oraz ich alarmowania i dysponowania w obszary chronione;

14) zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;

15) współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;

16) analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy powiatowej;

17) koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek ksrg na obszarze działania komendy powiatowej;

18) sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności;

19) zapewnienie wymaganej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych;

■         w zakresie spraw obronnych:

1)     prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie powiatowej;

2)     koordynowanie realizacji zadań obronnych.

■         w zakresie ochrony informacji niejawnych:

1)     pełnienie funkcji Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych na podstawie decyzji komendanta powiatowego,

2)     zapewnienie wymaganej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych;

3)     kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie;

4)     opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji niejawnych;

5)     planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

■         w zakresie spraw bhp:

1)     prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

2)     sporządzanie i przedstawianie komendantowi powiatowemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;

3)     prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

4)     przedstawianie komendantowi powiatowemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

5)     ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;

6)     współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowozatrudnionych pracowników;

7)     uczestniczenie w pracach, powołanej przez komendanta powiatowego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.

■         w zakresie spraw związanych z administrowaniem SWD-ST:

1)     udzielanie i nadawanie stosownych uprawnień do obsługi SWD-ST;

2)     zgłaszanie błędów i awarii SWD-ST do serwisu;

■         w zakresie zadań wynikających z pełnienia funkcji oficera prasowego:

1)     organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy powiatowej,

2)     informowanie środków masowego przekazu o działaniach podejmowanych przez komendanta powiatowego,

3)     informowanie środków masowego przekazu o przedsięwzięciach realizowanych przez komendę powiatową,

4)     udzielanie informacji środkom masowego przekazu w zakresie pytań i zagadnień dotyczących funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej lun ksrg na terenie powiatu,

5)     koordynowanie udzielania informacji środkom masowego przekazu przez komórki organizacyjne komendy powiatowej.

§ 18. Do zadań wydziału operacyjno-kontrolno-rozpoznawczego należy w szczególności:

■         w zakresie spraw operacyjnych:

1)     opracowywanie corocznych analiz zagrożeń oraz analiz zabezpieczenia operacyjnego powiatu;

2)     opracowywanie powiatowego planu ratowniczego oraz jego bieżąca aktualizacja;

3)     ustalanie sieci podmiotów ksrg na terenie powiatu i ich obszarów chronionych;

4)     aktualizacja danych dotyczących gotowości operacyjnej i podwyższonej gotowości operacyjnej;

5)     ustalenie metod powiadamiania w sytuacji wystąpienia nagłego lub nadzwyczajnego zagrożenia;

6)     przemieszczanie sił i środków ksrg do czasowych miejsc stacjonowania;

7)     ustalenie zasad powiadamiania, alarmowania i współdziałania podmiotów podczas działań ratowniczych;

8)     wdrożenie systemu dysponowania sił i środków do działań ratowniczych.;

9)     przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo – gaśniczych;

10) analizowanie stanu wyposażenia jrg i innych jednostek ksrg oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;

11) zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami ksrg na obszarze powiatu oraz umożliwiające współpracę z podmiotami systemu powiadamiania ratunkowego;

12) sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ksrg, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;

13) przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych;

14) nadzorowanie gotowości operacyjnej jrg oraz innych podmiotów ksrg, analizowanie gotowości operacyjnej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;

15) przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej jrg oraz jednostek OSP na obszarze powiatu, przy udziale dowódców jrg pod względem przygotowania do działań ratowniczych;

16) przygotowanie pododdziałów ksrg do działań w ramach odwodów operacyjnych,

17) współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich w ramach obszarów chronionych;

18) koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania ksrg;

19) realizowanie zadań użytkownika dziedzinowego SWD-ST w zakresie spraw osobowych i wyszkolenia strażaków OSP;

■         w zakresie spraw szkoleniowych:

1)     planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej i ksrg na obszarze powiatu;

2)     prowadzenie doskonalenia zawodowego;

3)     prowadzenie szkoleń członków OSP;

4)     koordynowanie i nadzorowanie całokształtu zagadnień szkoleniowych i doskonalenia zawodowego strażaków, pracowników cywilnych komendy powiatowej oraz członków OSP z terenu powiatu;

5)     inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów ksrg na obszarze powiatu;

6)     realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w jrg;

7)     organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej.

■         w zakresie działania stanowiska kierowania komendanta powiatowego:

1)     przyjmowanie, kwalifikowanie oraz w razie potrzeby przekazywanie zgłoszeń alarmowych;

2)     dysponowanie zasobów ratowniczych do działań ratowniczych;

3)     wspomaganie i koordynacja działań ratowniczych;

4)     bieżące analizowanie

    1. informacji o zagrożeniach z systemów monitoringu,
    2. gotowości operacyjnej,
    3. czasu interwencji, w tym czasu dysponowania, przybycia, prowadzenia i zakończenia działań ratowniczych,
    4. przebiegu działań ratowniczych,
    5. rezerw materiałowych i sprzętowych podmiotów ksrg,

5)     informowanie przełożonych i przedstawicieli lub pełnomocników organów administracji publicznej o rodzajach zagrożeń, prognozie ich rozwoju oraz skali i miejscu zdarzenia;

6)     uruchamianie procedur zwiększania stanu osobowego lub wprowadzania podwyższonej gotowości operacyjnej w komendzie powiatowej;

7)     uruchamianie awaryjnych planów ewakuacji stanowiska kierowania oraz sprzętu technicznego w miejsca zastępcze;

8)     współdziałanie ze stanowiskami kierowania powiatów ościennych, centrum powiadamiania ratunkowego oraz powiatowym zespołem zarządzania kryzysowego;

9)     korzystanie z map, systemów informatycznych oraz innych narzędzi niezbędnych do analizowania i prognozowania zagrożeń, a także do tworzenia i aktualizowania baz danych taktycznych i operacyjnych stosowanych podczas organizowania i prowadzenia działań ratowniczych oraz wspomagania procesów decyzyjnych;

10) korzystanie z planów ratowniczych oraz innej dokumentacji wykorzystywanej podczas organizowania, prowadzenia i analizowania działań ratowniczych, organizacji odwodów operacyjnych lub wdrażania procedur właściwych dla zarządzania kryzysowego;

11) przechowywanie dokumentacji i danych dotyczących przebiegu działań ratowniczych.

■         w zakresie spraw kontrolno-rozpoznawczych:

1)     rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;

2)     współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;

3)     inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;

4)     opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;

5)     opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;

6)     analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie powiatu, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzeniania;

7)     opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;

8)     organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania
i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych;

9)     rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;

10) przygotowywanie projektu stanowiska komendanta powiatowego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;

11) przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;

12) wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska;

13) wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych
w znowelizowanych przepisach techniczno – budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego.

14) nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania komendy powiatowej;

15) opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym;

16) analiza stanu wyposażenia obiektów w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe oraz stopnia wdrażania monitoringu pożarowego, jak również dokonywanie oceny funkcjonowania systemów monitoringu pożarowego;

17) uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą powiatową oraz nadzór nad organizacją systemu monitoringu pożarowego;

§ 19. Do zadań sekcji organizacyjno-kadrowej należy w szczególności:

■         w zakresie spraw organizacyjnych i archiwizacji:

1)     realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;

2)     organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;

3)     opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego;

4)     prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów;

5)     prowadzenie spraw związanych z obiegiem dokumentów i instrukcji kancelaryjnej;

6)     organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;

7)     przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;

8)     opracowywanie propozycji zmian w strukturze organizacyjnej komendy powiatowej;

9)     organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej;

10) realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej;

11) prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego;

■         w zakresie spraw kadrowych:

1)     realizowanie założeń polityki kadrowo-płacowej komendanta powiatowego;

2)     organizowanie postępowania kwalifikacyjnego do służby oraz naboru do pracy w komendzie powiatowej;

3)     przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi, samodzielnych stanowisk oraz pozostałych strażaków i pracowników cywilnych;

4)     opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy;

5)     ewidencjonowanie pieczęci i stempli;

6)     prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych;

7)     sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno-rentowej strażaków
i pracowników cywilnych;

8)     realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych;

9)     analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;

10) prowadzenie spraw dotyczących badań kierowców pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z odrębnymi przepisami;

11) sprawowanie nadzoru nad rozliczaniem czasu służby strażaków oraz pracowników cywilnych oraz sporządzanie stosownych zestawień;

12) sporządzanie list płac;

13) realizowanie zadań użytkownika dziedzinowego SWD-ST w zakresie spraw kadrowych oraz wyszkolenia strażaków komendy powiatowej;

■         w zakresie pomocy prawnej:

1)     przygotowywanie projektów zarządzeń, regulaminów i aktów prawnych;

2)     sporządzanie opinii i porad prawnych na potrzeby komendy.

§ 20. Do zadań sekcji kwatermistrzowsko-technicznej należy w szczególności:

■         w zakresie spraw kwatermistrzowskich:

1)     administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;

2)     opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;

3)     prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków oraz pracowników cywilnych komendy powiatowej;

4)     dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;

5)     zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez jednostki ksrg na terenie powiatu;

6)     przygotowanie logistyczne wyznaczonych pododdziałów ksrg do działań w ramach odwodów operacyjnych;

7)     prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej;

8)     prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku;

9)     likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;

10) sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych ujętych w planie finansowym;

11) prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej,

12) nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez kierowników komórek organizacyjnych;

13) systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów;

14) realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków
z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej, a także z innych źródeł;

15) ewidencja sprzętu i wyposażenia użyczonego komendzie powiatowej przez inne jednostki organizacyjne;

16) prowadzenie kasy;

17) realizowanie zadań użytkownika dziedzinowego SWD-ST w zakresie spraw logistyki;

■         w zakresie spraw technicznych:

1)     inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;

2)     prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych przewoźnych i stacjonarnych;;

3)     obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy powiatowej;

4)     prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;

5)     nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy powiatowej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym,

6)     rozliczanie zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;

7)     organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;

8)     ustalanie parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego.

9)     realizowanie zadań użytkownika dziedzinowego SWD-ST w zakresie spraw sprzętu silnikowego oraz transportowego;

§ 14. Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. finansów należy w szczególności:

1)     sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;

2)     prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;

3)     przestrzeganie dyscypliny budżetowej i podejmowanie odpowiednich działań w tym zakresie;

4)     opracowywanie założeń planu finansowego oraz planu finansowego komendy powiatowej przy współpracy z kierownikami komórek organizacyjnych;

5)     wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy powiatowej;

6)     zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową;

7)     przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

8)     zapewnieniu terminowego opłacania zobowiązań oraz egzekwowania należności;

9)     analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;

10) prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej oraz procedur kontroli zarządczej;

11) nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczaniem inwentaryzacji majątku komendy powiatowej;

§ 21. Do zadań jednostki ratowniczo – gaśniczej należy w szczególności:

■         w zakresie jednostek ratowniczo-gaśniczych:

1)     organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;

2)     dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;

3)     wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;

4)     wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych na obszarze chronionym oraz
w ramach odwodów operacyjnych;

5)     wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz
w ramach odwodów operacyjnych z zakresu ratownictwa technicznego i ratownictwa wodno-nurkowego;

6)     przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;

7)     współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania
w zakresie doskonalenia likwidacji zagrożeń;

8)     rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania,
w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;

9)     ustalanie przypuszczalnych przyczyn pożarów i innych miejscowych zagrożeń;

10) udział w aktualizacji stanu gotowości operacyjnej, procedur ratowniczych, dokumentacji operacyjnej;

11) udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych;

12) bieżące informowanie rzecznika prasowego komendanta powiatowego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczych.

ROZDZIAŁ V

Wzory pieczęci i stempli

§ 22. Komenda powiatowa używa:

1)     urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie, woj. lubuskie”;

2)     urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie, woj. lubuskie;

3)     pieczęci okrągłej o średnicy 20 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Świebodzinie, woj. lubuskie”;

4)     stempla nagłówkowego o treści:

/Godło/

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

w Świebodzinie, woj. lubuskie

 

5)     innych stempli służbowych i pomocniczych według zasad określonych w odrębnych przepisach.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§ 23. 1. Schemat struktury organizacyjnej komendy powiatowej określa załącznik nr 1 do regulaminu.

2. Liczbę i rodzaj stanowisk w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej określa załącznik nr 2 do regulaminu.1)


1) – załącznik udostępniany na wniosek