Warszawa. Sejm przyjął nowelizację ustawy o PSP.

Sejm znowelizował w piątek ustawę o Państwowej Straży Pożarnej, której celem jest przeciwdziałanie korupcji wśród strażaków. Wprowadza ona m.in. zapis zakazujący strażakom podejmowania dodatkowej pracy bez pisemnej zgody przełożonego i obowiązek składania przez nich oświadczeń majątkowych. Za było 379 posłów, przeciw dwóch, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Nowelizacja wprowadza m.in. zapis zakazujący strażakom podejmowania dodatkowej pracy bez pisemnej zgody przełożonego. Ten ostatni wydając ją musi natomiast – zgodnie z regulacją – kierować się interesem służby, czyli ocenić czy nie wpłynie to negatywnie na zadania wykonywane przez strażaka. Wydane zgody mają być ewidencjonowane. Kolejną zmianą jest przepis, zgodnie z którym strażacy – podobnie jak funkcjonariusze innych służb – są zobowiązani do składania oświadczenia majątkowego. Ma ono zawierać m.in. informacje o źródłach dochodu, wysokości przychodów, posiadanych zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach w spółkach oraz majątku objętym wspólnotą małżeńską. Mają je składać corocznie do 31 marca. Zgodnie z nowelą, stanowią one tajemnicę służbową, ale mają być przechowywane przez 10 lat.

Nowelizacja zobowiązuje strażaków do informowania swoich przełożonych o podjęciu przez ich najbliższych – m.in. współmałżonków – pracy u przedsiębiorcy, który prowadzi działalność związaną z ochroną przeciwpożarową.

Reguluje także kwestie związane z wyróżnieniami, nagrodami oraz wprowadza tzw. dodatek motywacyjny. Ma to związek z ustawą o modernizacji służb mundurowych w latach 2007-2009, która zakłada m.in. wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń.

Nowela wprowadza też zapis, zgodnie z którym prawo do nagrody rocznej będzie uzależnione od minimalnego okresu służby strażaka pełnionej w danym roku kalendarzowym. Zgodnie z nim nie może on być krótszy od 6 miesięcy, wyjątkiem jest m.in. korzystanie z urlopu wychowawczego, przejście na emeryturę, rentę lub śmierć strażaka czy też uznanie go za zaginionego. (PAP)

Źródło: www.onet.pl – PAP, JG /07.09.2007 17:06